หน้าแรกหาหอ | ข้อมูลหอพัก | ลงทะเบียนเจ้าของหอพัก | บอร์ดชาวหอ | ติดต่อโฆษณา | ติดต่อเรา | Link เพื่อนบ้าน


ข้อควรทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ.2507
บอร์ดชาวหอ
   ข้อควรทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ.2507
   
  -->
  ข้อควรทราบ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้
โดยที่ปรากฏว่าเด็กและเยาวชนหรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาซึ่งเข้ามาศึกษาเล่าเรียน     ในจังหวัดพระนครหรือในจังหวัดใหญ่ ๆ บางจังหวัดและเข้าพักอยู่ในหอพักของเอกชนได้ทวีจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ  บรรดาหอพักต่าง ๆ ของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นไม่มีกฎหมายควบคุม ผู้จัดตั้งหอพักได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการค้ามากกว่าเพื่อสวัสดิภาพและอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ผิดศีลธรรมอันดี  หรืออาจเป็นภัยต่อประเทศชาติ  จึงสมควรให้มีกฎหมายควบคุมการจัดตั้งหอพักของเอกชน

การตั้งหอพัก
(ก)  ผู้ใดจะตั้งหอพัก ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนหอพักเสียก่อน เว้นแต่หอพักต่อไปนี้ ซึ่งได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องขออนุญาตจัดตั้งคือ
                1.  หอพักของกระทรวง  ทบวง  กรม   
          2.  หอพักที่รับผู้พัก ซึ่งกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนราษฎร์  มีจำนวนน้อยกว่าห้าคน
                3. หอพักที่รับผู้พักโดยไม่เรียกทรัพย์สินตอบแทน
                4. หอพักของโรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมสามัญศึกษาหรือโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณของโรงเรียน และรับเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนนั้นเข้าพัก   
ดังนั้น  หอพักที่อยู่ในข่ายควบคุมตามกฎหมายนี้  กล่าวโดยทั่วไปหมายถึง  หอพักเอกชนที่รับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาเข้าพักตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และคำว่า นักเรียน นิสิต นักศึกษา นี้หมายรวมถึงนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาในโรงเรียนของเอกชน ที่สอนวิชาเสริมสวย วิชาช่างกล  วิชาตัดเย็บเสื้อผ้า หรือวิชาชีพอย่างอื่น ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.2497  ด้วย
(ข)  ผู้ขออนุญาตจัดตั้งหอพัก ต้องเป็นเจ้าของหอพักเอง คำว่า เจ้าของหอพัก  ตามพระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ. 2507  ได้ให้คำนิยามไว้ว่าหมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหอพัก มิได้หมายถึงผู้เป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งหอพัก เพราะผู้ตั้งหอพักอาจเช่าบ้านผู้อื่นมาตั้งเป็นหอพักขึ้นก็ได้ แต่เจ้าของอาคารเองก็อาจจะเป็นเจ้าของกิจการหอพักเองได้ด้วย ดังนั้นผู้ที่เช่าหรือยืมอาคารสถานที่บุคคลอื่นมาดำเนินการ ก็มีสิทธิยื่นเรื่องราวขออนุญาตตั้งหอพักต่อนายทะเบียนได้ กล่าวโดยสรุปก็คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารสถานที่กับเจ้าของกิจการหอพักจะเป็นบุคคลคนเดียว หรือคนละคนก็ได้ แต่ผู้มีหน้าที่ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งหอพักต้องเป็นเจ้าของกิจการหอพักเท่านั้น

เจ้าของหอพัก
                คุณสมบัติของผู้เป็นเจ้าของหอพัก และหน้าที่ของเจ้าของหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507
                พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507  ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่เป็นเจ้าของหอพักไว้ 5 ประการ คือ
                1. ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
                2. ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
                3. ต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
                4. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
                5. ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
                หากสมาคม มูลนิธิ องค์การ หรือบริษัท ห้างร้าน ที่เป็นนิติบุคคล เป็นเจ้าของกิจการหอพักจะต้องตั้งบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วเป็นผู้แทน เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมาย
                ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507  ได้กำหนดหน้าที่เจ้าของหอพักไว้ดังต่อไปนี้
                1. เจ้าของหอพักจะต้องยื่นขออนุญาตจัดตั้งหอพักต่อนายทะเบียนหอพัก
                2. ในกรณีที่เจ้าของหอพักมิได้เป็นผู้จัดการหอพักด้วย เจ้าของหอพักต้องทำหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการหอพัก เพื่อให้ผู้จัดการหอพักแนบหนังสือแต่งตั้งมาพร้อมกับคำขออนุญาตเป็นผู้จัดการหอพักยื่นต่อนายทะเบียนหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการหอพักเป็นเจ้าหน้าที่ที่เจ้าของหอพักจะต้องยื่นเรื่องราวขออนุมัติจากนายทะเบียน
                3. ต้องจัดให้มีระเบียบประจำหอพัก ตามมาตรา 10 ซึ่งเจ้าของหอพักต้องยื่นมาพร้อมกับคำขออนุญาตจัดตั้งหอพักสาระสำคัญของระเบียบประจำหอพักอย่างน้อยต้องมี 7 ประการ ตามที่กฎหมาย กำหนดคือ
                - หลักเกณฑ์การรับผู้พัก
                - อัตราค่าเช่าหอพัก ค่าอาหารและค่าบริการอื่น ๆ
                - เวลาเข้าออกหอพัก
                - การเยี่ยมผู้พัก
                - การรักษาพยาบาล
                - การค้างแรมที่อื่น
                - การห้ามผู้พักมิให้ก่อความรำคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง
                4. ต้องแสดงใบอนุญาตให้ตั้งหอพักไว้ ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหอพัก ถ้าฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีต้องระวางโทษปรับ

          5. ต้องให้มีป้ายหอพักโดยระบุชื่อและประเภทหอพักว่าเป็นหอพักชายหรือหญิง เป็นภาษาไทยขนาดใหญ่เห็นได้ในระยะอันสมควรติดไว้ ณ หอพักในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายภายนอกอาคาร ถ้าฝ่าฝืนเช่นไม่มีป้ายชื่อติดไว้หรือติดไว้แต่ไม่ถูกต้อง หากถูกดำเนินคดีต้องระวางโทษปรับ
                6. การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบประจำหอพัก เป็นหน้าที่ของเจ้าของหอพักที่ต้องยื่นเรื่องราวต่อนายทะเบียน เพื่อขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเสียก่อน จึงจะใช้ระเบียบประจำหอพักฉบับใหม่ได้โดยเฉพาะในระเบียบประจำหอพักจะมีเรื่องกำหนดอัตราค่าเช่าไว้ด้วย เจ้าของหอพักจะเก็บค่าเช่าหอพักเกินกว่าอัตราที่ได้รับอนุญาตไว้ในระเบียบประจำหอพักมิได้
                7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหอพัก เจ้าของหอพักมีหน้าที่จะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
                8. ในกรณีใบอนุญาตให้ตั้งหอพักสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ เจ้าของหอพักมีหน้าที่จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่ได้ทราบว่าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลาย
               
ผู้จัดการหอพัก
                นอกจากเจ้าของหอพักแล้ว ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507  ยังได้กำหนดให้มีผู้จัดการหอพักอีกด้วย จะมีเพียงเจ้าของหอพักเท่านั้นมิได้ แต่เจ้าของหอพักอาจเป็นผู้จัดการเองด้วยก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเสียก่อน
                ตามกฎหมายได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการหอพักไว้เช่นเดียวกับเจ้าของหอพักดังกล่าวแล้ว นอกจากนั้น ยังได้กำหนดหน้าที่ไว้หลายประการคือ
                1. ผู้จะเป็นผู้จัดการหอพักจะต้องยื่นเรื่องราวขออนุญาต จากนายทะเบียน
                2. ต้องแสดงใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพักไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหอพักทั้งต้องดูแลให้มีการแสดงใบอนุญาตจัดตั้งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจนเช่นกัน รวมทั้งต้องดูแลให้แสดงป้ายชื่อหอพักตามที่กฎหมายกำหนดด้วย
                3. จัดทำสมุดทะเบียนผู้พัก ตามแบบที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
                4. เมื่อมีผู้มาพักให้กรอกข้อความในสมุดทะเบียนผู้พักทุกรายการและให้ผู้จัดการพร้อมด้วยผู้พักลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
                5. ต้องให้ความร่วมมือแก่สถานศึกษาของผู้พักในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาและความประพฤติของผู้พัก
                6. ต้องไม่รับหรือยอมให้บุคคลที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย เช่น ผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ทำงานในหอพัก อนึ่ง หอพักหญิงจะต้องใช้หญิงเท่านั้น เป็นผู้ทำงานในหอพัก
                7. เมื่อปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้พักตกอยู่ หรือจะตกอยู่ในอันตรายเพราะเหตุเจ็บป่วย หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ต้องแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้พักทราบโดยด่วน
                8. ต้องควบคุมดูแลมิให้หญิงเข้าอยู่ในหอพักชายและมิให้ชายเข้าอยู่ในหอพักหญิง

ข้อกำหนดในการจัดตั้งและดำเนินงานหอพัก
                1. ตามกฎหมายได้กำหนดประเภทของหอพักไว้เพียง 2 ประเภท คือหอพักชายกับหอพักหญิง ฉะนั้น เมื่อจะขออนุญาตจัดตั้งหอพักจะต้องตกลงใจเสียให้แน่ก่อนว่าจะตั้งหอพักประเภทใดเจ้าของจะตั้งหอพักเดียวแล้วจัดให้ผู้พักทั้งชายและหญิงอยู่ด้วยกันมิได้ แต่อาจตั้งหอพักชายและหอพักหญิงอยู่ใกล้เคียงกันได้  โดยแยกกันให้เด็ดขาดเป็นสัดส่วนคนละหอพัก
                2. หอพักต้องจัดให้มีห้องนอนห้องต้อนรับผู้เยี่ยมเยียนหรืออีกนัยหนึ่งห้องรับแขก  ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม ซึ่งมีสภาพถูกสุขลักษณะ เช่น ต้องมีช่องแสงสว่างและช่องระบายอากาศอย่างเพียงพอ สำหรับห้องนอนต้องมีขนาดความจุอากาศไม่น้อยกว่าเก้าลูกบาศก์เมตรต่อผู้พักหนึ่งคน  ห้องต้อนรับผู้เยี่ยมเยียน ต้องมีเนื้อที่ของพื้นที่ไม่น้อยกว่าแปดตารางเมตร ห้องน้ำต้องมีพื้นห้องไม่ดูดซึมจากใต้พื้น และไม่มีน้ำขังและห้องส้วมต้องเป็นแบบส้วมซึม เป็นอาทิ
                นอกจากห้องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายระบุไว้แล้ว หอพักอาจจัดให้มีห้องอื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับผู้พักอีกก็ได้ เช่น ห้องสมุด ห้องดูหนังสือ ห้องกีฬาในร่ม หรือห้องปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งนี้แล้วแต่เจ้าของหอพักจะพิจารณาเห็นสมควรหรืออำนวยบริการให้แก่ผู้พักทั้งหลาย
                3. เจ้าของหอพักจะต้องวางระเบียบประจำหอพักขึ้นไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีข้อกำหนดในเรื่องหลักเกณฑ์การรับผู้พัก อัตราค่าเช่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าบริการอื่น ๆ เวลาเข้าและออกหอพัก การเยี่ยมผู้พัก การรักษาพยาบาลป่วยไข้ การค้างแรมที่อื่นนอกหอพักและการห้ามผู้พักมิให้ก่อความรำคาญแก่ผู้ใกล้เคียง ระเบียบประจำหอพักนี้ เมื่อเจ้าของหอพักจัดทำขึ้นแล้ว จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อน และถ้าจะแก้ไขเพิ่มเติมก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเช่นเดียวกัน
                4. เจ้าของหอพักต้องจัดให้มีป้ายคำว่า หอพัก ชื่อของหอพักและประเภทหอพักชายหรือหอพักหญิง เป็นภาษาไทยขนาดใหญ่พอเห็นได้ในระยะพอสมควรติดไว้ ณ หอพักในที่เปิดเผย เห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร นอกจากนั้น จะต้องติดใบอนุญาตให้ตั้งและให้เป็นผู้จัดการ หอพักไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายภายในหอพักด้วย ในกรณีนี้ส่วนมากเจ้าของหอพักนิยมเอาใบอนุญาตใส่กรอบติดไว้ ณ บริเวณสำนักงานที่ติดต่อในหอพักซึ่งทำให้ดูเรียบร้อยดี
                5. ในการขออนุญาตจัดตั้งหอพัก และขออนุญาตเป็นผู้จัดการหอพักจะต้องยื่นคำขออนุญาตตามแบบที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507  (แบบ พ.1 และ แบบ พ.2)  สำหรับคำขอขออนุญาตจัดตั้งหอพักนั้น จะต้องแนบรูปถ่ายของเจ้าของหอพัก ขนาดกว้าง 5 เซ็นติเมตร สูง  6 เซ็นติเมตร  จำนวน 2 รูป  กับระเบียบประจำหอพักแผนผังบริเวณหอพักและแปลนอาคารหอพักเสนอพร้อมไปด้วย  สำหรับแผนผังบริเวณหอพักและแปลนอาคารนั้นควรแสดงให้เห็นรายละเอียดที่สำคัญต่าง ๆ โดยครบถ้วนเฉพาะแปลนอาคารต้องแสดงให้เห็นว่าอาคารมีกี่ชั้นมีกี่ห้องแต่ละห้องเป็นห้องอะไรบ้างและมีขนาดกว้าง ยาว สูง เท่าใด (แบบพิมพ์เขียว)
                6. อัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตจัดตั้งหอพัก และเป็นผู้จัดการหอพักนั้นกฎหมายได้กำหนดให้เรียกเก็บเป็นค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งหอพัก 200  บาท  และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพัก 100 บาท  ใบอนุญาตทั้งสองชนิดนี้สิ้นอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีที่ออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขอต้องยื่นเรื่องราวก่อนใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน หรืออีกนัยหนึ่งคือ ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนก่อนต้นเดือนธันวาคมทุกปี ส่วนค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตให้จัดตั้งหอพัก 100 บาท และค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพัก 50 บาท

                การตรวจตราควบคุมและบทกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน
                (ก) พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507  ให้อำนาจนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในอันที่จะเข้าไปในหอพักใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้เสมอโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  ทั้งนี้เพื่อตรวจตราควบคุมให้การปฏิบัติได้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย บุคคลที่อยู่ในหอพักนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ ผู้จัดการ ผู้พัก หรือบุคคลอื่นใดก็ตามให้ความสะดวกพอสมควร
                แต่ในกรณีจำเป็น เช่น ได้ทราบว่าหอพักใดประกอบการทุจริตมิจฉาชีพ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียน ก็มีอำนาจเข้าไปตรวจหอพักก่อนเวลาพระอาทิตย์ขึ้น หรือหลังเวลาพระอาทิตย์ตกก็ได้
                ในกรณีที่เจ้าของหอพักสงสัยว่า จะเป็นนายทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่อาจขอดูบัตรประจำตัวได้
                (ข) นายทะเบียนมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือ ให้เจ้าของหอพักหรือผู้จัดการหอพักจัดการหรือแก้ไขหอพัก หรือปฏิบัติการอย่างใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ภายในกำหนดเวลาแล้วแต่จะเห็นสมควรได้
                ถ้าเจ้าของหรือผู้จัดการหอพักไม่ปฏิบัติการให้เป็นตามคำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าวแล้วก็ดี เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ดี หรือดำเนินกิจการหอพักเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี หรือเป็นภัยต่อประเทศชาติ นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมหรือดำเนินกิจการหอพักนั้น หรือถ้าเห็นสมควร จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก หรือใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการหอพักโดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ก็ได้
                ค่าใช้จ่ายในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าควบคุม หรือดำเนินกิจการหอพักดังกล่าวนี้ให้เจ้าของหอพักเป็นผู้จ่าย
                (ค) พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507  ได้กำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายนี้ไว้หลายประการ เช่น ผู้ใดตั้งหอพัก หรือเป็นผู้จัดการหอพักโดยมิได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้จัดการหอพักไม่ควบคุมดูแลปล่อยให้หญิงเข้าไปอยู่ในหอพักชายหรือให้ชายเข้าไปอยู่หอพักหญิงจะต้องโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น

นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
                ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507  ได้กำหนดไว้ว่า สำหรับกรุงเทพมหานครให้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นนายทะเบียน ผู้รับผิดชอบในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตแก่ผู้ขอจัดตั้งหอพัก หรือเป็นผู้จัดการหอพักและดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติไว้ ส่วนในจังหวัดอื่น ๆ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ เป็นนายทะเบียน
                ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจตราควบคุมหอพักต่าง ๆ นั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                อนึ่ง ทั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีบัตรประจำตัวแสดงเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานด้วย
          การที่ทางราชการได้ตราพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507  ออกใช้บังคับนี้ มิได้มีความมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากเดือนร้อนแก่บรรดาผู้ดำเนินกิจการหอพักทั้งหลาย แต่ต้องการที่จะช่วยคุ้มครองสวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ของเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังของประเทศชาติเป็นสำคัญ  สำหรับหอพักที่ดำเนินงานดี และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายนั้น ทางราชการก็ยินดีส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่
                ทางราชการได้ตระหนักดีว่า เจ้าของและผู้จัดการหอพักทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นผู้ที่เยาวชนเป็นจำนวนมากต้องอาศัยร่มไม้ชายคาของท่านเป็นที่พักอาศัยระหว่างการศึกษาเล่าเรียน  และเยาวชนเหล่านี้ต่างก็ต้องจากบิดามารดาผู้ปกครองมาจากแดนไกล จึงหวังว่าจะมีท่านเท่านั้นที่จะให้ความเอื้ออารีแก่เขาได้
                กฎหมายสามารถบังคับได้แต่เฉพาะความประพฤติภายนอก แต่ความเมตตาปราณีที่ท่านจะพึงให้แก่เยาวชนที่เข้ามาพึ่งพิงในหอพักของท่านทั้งหลายนั้น  ย่อมเกิดจากน้ำใจของท่านเอง

หมายเหตุ             ท่านที่มีปัญหาข้อมูลข้องใจอย่างไรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก
โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
ถนนนิคมมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0-2255-5850-7  ต่อ 119,269 0-2651-6541
หรือส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดทุกจังหวัด   
 
  ที่มา http://www.opp.go.th  -
    [5 ม.ค. 2550 4:26 PM] IP : 203.157.72.212  ผู้เข้าชม : 39487

    ความคิดเห็นที่ 1
   
   
  แล้วกรณีจัดตั้งหอพักโรงเรียน  หรือของสถานศึกษา  ต้องทำอย่างไร  มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง
   
  สุพจน์  speo-j@hotmail.com
    [29 พ.ค. 2552 9:51 AM] 

    ความคิดเห็นที่ 2
   
   
 

ผม คม พักที่หอพักที่ปทุม เป็นหอรวม ทุกคืนจะสวดมนต์ไหว้พระแต่ไม่ดังมากและมีการคุยกันกับเพื่อนบ้างแต่เจ้าของตึกก็มาตะคอกว่าด่ากล่าวและพูดจากถากถากผมเลยไม่เข้าใจว่าเข้ามีสิทธิหรือที่มาว่าเราและมาเบ่งใส่เราผมเลยจะย้ายตึกไปที่ไหม่และเป็นอิสระมากกว่านี้ครับขอความรู้ด้วยครับตอบทางอีเมลด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับ

   
  คม ปทุม  lovetonykom@hotmail.com
    [28 มิ.ย. 2554 2:55 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 5
   
   
 

http://www.calvinklein-underwear.co.uk/

 

Welcome to our trustworthy Calvin Klein Underwear online shop at Calvinklein-underwear.co.uk. Shop for the latest designs and collections, newly released products. We offer all the latest must-have and hottest styles, fashion and casual CK Underwear including Calvin Klein Mens 365, CK 365 Briefs, Calvin Klein X Underwear, CK Womens 365 Underwear, Calvin Klein Steel Underwear. Calvin Klein Underwear come in a variety of designs and styles with fashions for everyone. You will find your favorit Calvin Klein Briefs Underwear with ultra-low price and high quality. Free shipping and fast delivery on order Calvin Klein Underwear UK.

   
  lacoste shoes  meigui0001@126.com
    [9 ส.ค. 2554 2:3 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 6
   
   
 

sหอพักที่พักอยู่ มาพักตอนแรกก็ดีอยู่หรอก แต่พอมาตอนหลัง สกปรก 1 เดือนทำความสะอาดสักครั้ง มรีพวกขี้ยาอยู่ตอนกลางคืนชอบเบิ้ลรถมอร์เตอร์ไซต์ เสียงดังสนั่นหวั่นไหว พอไปบอกเจ้าของหอ เค้าก็ไม่เห็นจะพูดอะไร มันก็ยังดังอีก จนถึงทุกวันนี้ ค่าเช่า 1500/เดือน น้ำหน่วยละ 5 บาท ไฟหน่วยละ 25 บาท หรือจำสรับกันนี่แหละ มาเพิ่ม เดือน มิ.ย.55 หน่วยละ2 บาท ทั้งน้ำทั้งไฟ เป็นหน่วยละ 27 /7 บาท

เค้าเป็นเจ้าของโรงไข่ โรงเป็ด เหม็นก็เหม็น เค้าจะเอาซากเป็ดตายไข่เน่า เปลือกไข่ มากองทิ้งไว้ให้รถขยะมาเก็บ มันส่งกลิ่นเหม็นมาก ไม่รู้เชื้อโรคจะร้ายแรงขนาดไหน ฝุ่นก็เยอะ เอาง่าย สภาพแวดล้อมไม่ดีเลยคะ

อยากให้ สคบ. และกระทรวงสาธารณะสุข มาตรวจมากเลยคะเป็นห่วงสุขภาพของคนในหอพัก และของตัวเองด้วยคะ  หอพักอยู่ที่ ซอยเพชรเกษม 95 อ้อมน้อย กระทุ่ม แบน สมุทรสาคร ชื่อและที่อยู่หอพักจำไม่ได้ แต่อยู่เกือบสุดซอย ข้าง โรงงานเปเปอร์บ๊อกซ์คะ (เอ้อลืมไป ค่าขยะจาก 20 บาท/เดือน เพิ่มเป็น 40 บาท /เดือน เพิ่มมาเท่าตัว แต่สกปรกเหมือนเดิม)

   
  อ  joeyjidapaparit_joke@hotmail.com
    [23 มิ.ย. 2555 11:12 AM] 

    ความคิดเห็นที่ 7
   
   
 

คือว่าเจ้าของหอแจ้งเมื่อต้นเดือนมืถุนนาว่าจะขึ้นค่าห้อง ห้องละ200บาท และบอกว่าถ้าห้องไหนมีคนมาพักด้วยจะเก็บค่าน้ำเพิ่มคืนละ 80

 และถ้าใครเข้าหอเกิน4ทุ่มต้องเสียค่าปรับ ถ้าเป็นแบบนี้จะจ้างยามมาทำไม มันยุติธรรมสำหรับผู้เช่าห้องมั้ยคะ ช่วยตอบด้วย

   
  เก๋  puyfay__kae@hotmail.co.th
    [2 ก.ค. 2555 2:41 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 8
   
   
 

มีน้องรู้จัก...เข้าเกิดเหตุกับตวเองคือว่าไฟไหม้ในห้องของน้องเขาบริเวณที่นอนไหม้ทั้งหมด

แต่เจ้าของหอจะให้จ่ายค่าเสียหายคนละครึ่ง(ขณะเกิดเหตุน้องที่เช่าหอไม่อยู่แต่กับมาพอดีช่วงไฟกำลังลุกไหม้เลยช่วยกันดับไว้ได้ทัน) ช่วยตอบทีน้องเค้าเป็นผู้เช่าห้องจำเป็นด้วยหรือจะต้องรับผิดชอบเพราะขณะเกิดเหตุไม่ได้อยู่ในห้องข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ อาจไม่เสียหายมากแต่ก็ไม่สามารถเอากับมาใช้ได้อีกเพราะว่าติดกลิ่นควันไฟ....ปล. สุดท้ายนี้ขอความกรุณาไขข้อข้องใจด้วยนะคับจัดเป็นพระคุณอย่างสูง

                   ขอขอบคุณคับ

   
  piak  piak_2033@hotmail.com
    [28 ก.ค. 2555 2:46 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 9
   
   
  แม่ผมเปิดอาคารให้เช่าเป็นห้องเช่ารายวันและรายเดือนจำนวน 19 ห้อง โดยยื่นที่เทศบาลเป็นห้องเช่าทั่วไป แต่คนที่เช่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะผิดระเบียบนี้หรือเปล่า เพราะเช่ารวม ไม่แยกชายและหญิง และไม่ได้ขออนุญาตเป็นหอพัก ช่วยตอบด้วยที่ mail : krootepn@gmail.com หรือ bp_utt@hotmail.com
   
  ครูเทพ  krootepn@gmail.com
    [27 ส.ค. 2555 1:7 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 10
   
   
  อยากทราบค่ะว่า  กรณีหนูไปจองห้องเช่าไว้ ตอนเย็น แล้วหนูบอกเขาจะย้ายเข้าไปอยู่พรุ่งนี้ หนูจ่ายค่ามัดจำและค่าห้องไปแล้ว ทางหอพักเขาบอกว่าพรุ่งนี้มาเซนต์ สัญญา  พอดีหนูเห็นห้องพักใหม่ซึ่งมันใก้ล รร. หนูไปบอกเลิกสัญญาแล้วยังไม่เซนต์อะไร ทางหอพักก็บอกว่า ได้ส่งเงินเข้าธนาคารแล้ว มันออกยาก เขาจึงให้หนูรอคนมาเช่า  แล้วเขาจะคืนให้ถามตอนแรกว่าจะได้คืนหมด แต่พอผ่านไปอาทิตย์เขาบอกได้แค่ค่ามัดจำคินหนูมีสิทธิที่บอกเลิกได้ไหม
   
  wanna  wannatae@hotmail.com
    [20 ก.ค. 2557 11:46 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 11
   
   
 

nike roshe run women cheap nike huarache cheap nike free 3.0

vibram five fingers uk

nike free run baratas nike free 5.0 mujer nike free 3.0 baratas

adidas originals pas cher nike air yeezy 2 pas cher

nike free run pas cher nike huarache pas cher nike roshe run pas cher

nike air force baratas asics gel noosa tri 9 mujer

nike free run damen nike free run 2 damen nike free run 3 damen

air jordan femme

   
  nike roshe run   suidyuenjih@outlook.com
    [16 ต.ค. 2557 2:32 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 12
   
   
 

new balance schuhe nike blazer high

ray ban brille

new balance scarpe new balance 993

air max mujer air max ltd

nike dunk comprar salomon speedcross 3 nike air max 1 leopard

new balance 574 new balance 670

toms outlet toms womens shoes nike dunk sky high

air max 90 air max bw

cheap new balance new balance 420 sale

nike free shoes nike free 5.0 v4 nike free 3.0 v4

womens nike blazers

nike air huarache nike cortez trainers air jordan 1 uk

new balance femme new balance 580 new balance 577

air max

nike free skor

   
  nike free skor  fockenai@outlook.com
    [16 ต.ค. 2557 2:38 PM] 

    ความคิดเห็นที่ 13
   
   
  y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y26 y27 y28 y29 y30 y36 y37 y38 y39 y40> y46 y47 y48 y49 y50 y51 y52 y53 y54 y55 y61 y62 y63 y64 y65 y66 y67 y68 y69 y70 y74 y75 y76 y77 y78 y89 y90 y91 y92 y93 y94 y95 y96 y97 y98 y99 y100 y101 y102 y103 y104 y105 y106 y107 y108 y109 y110 y111 y112 y113 y114 y115 y116 y117 y118 y119 y120 y121 y122 y123 y124 y125 y126 y127 y128 y129 y130 y131 y132 y133 y134 y135 y136 y137 y138 y139 y140 y141 y142 y143 y144 y145 y146 y147 y148 y149 y150 y151 y152 y153 y154 y155 y156 y157 y158 y159 y160 y161 y162 y163 y164 y165 y166 y167 y168 y174 y175 y176 y177 y178 y179 y180 y181 y182 y183 y184 y185 y186 y187 y188 y194 y195 y196 y197 y198 y199 y200 y201 y202 y203 y204 y205 y206 y207 y208 y209 y210 y211 y212 y213 y214 y215 y216 y217 y218 y219 y220 y221 y222 y223 y224 y225 y226 y227 y228 y229 y230 y231 y232 y233 y234 y235 y236 y237 y238 y239 y240 y241 y242 y243 y244 y245 y246 y247 y248 y249 y250 y251 y252 y254 y255 y256 y257 y258 y259 y260 y261 y262 y263 y265 y266 y268 y270 y271 y272 y273 y274 y275 y278 y280 y281 y282 y284 y285 y286 y287
   
  fgdfgrtyh  fghghjhgj@outlook.com
    [14 มี.ค. 2558 9:8 AM] 

    ความคิดเห็นที่ 14
   
   
 

useful information shared... i am very happy to read this article.. thanks for giving us nice info. fantastic walk-through. i appreciate this post

cellulite exercises

cellulite exercise

exercises for cellulite

best exercises for cellulite

best cellulite exercises

get rid of cellulite exercises

thigh cellulite exercises

   
  wino  dummyblogsb@gmail.com
    [23 ส.ค. 2558 4:44 PM] 


    แสดงความคิดเห็น
     
  ชื่อ
  Email
 

รูป
หนึ่งบวกสิบแปด =   (ใส่เป็นตัวภาษาไทย เช่น สิบเก้า)
(ใส่คำตอบที่ถามถูก จึงจะ Post ข้อความได้)